Bears Shut out Waukegan

Meggie Furlong, Web Editor-in-Chief